Search
Close this search box.

Verleende Watervergunning voor het vervangen van de beschoeiing en aanleggen van een botenhelling ter hoogte van De Plassen Noord 210, 3621 PN Breukelen - AGV - W-15.02976

Redactie Breukelennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Breukelen.

Aanvraag Bestuur | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor De Plassen Noord 3621PN 210 Breukelen luidt als volgt:

Verleende Watervergunning voor het vervangen van de beschoeiing en aanleggen van een botenhelling ter hoogte van De Plassen Noord 210, 3621 PN Breukelen - AGV - W-15.02976

Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet. De vergunning heeft betrekking op het vervangen van de beschoeiing en aanleggen van een botenhelling ter hoogte van De Plassen Noord 210, 3621 PN Breukelen. Casecode: W-15.02976. Inzien van de stukken Vanaf 10 december 2015 kunt u de vergunning met bijbehorende stukken inzien via www.overheid.nl. (In de linker kolom onder “Externe bijlagen”. Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift krijgen. De verleende vergunning treft u als bijlage aan. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking aan de aanvrager (die datum staat op de voorpagina van de verleende vergunning) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag van bekendmaking aan de aanvrager (die datum staat op de voorpagina van de verleende vergunning) is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd. U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste: − de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift; − een dagtekening (datum) en handtekening;; − een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht; − de gronden (motivering) van het bezwaar. Behandeling van het bezwaar is kosteloos. De vergunning treedt in werking na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaar schort de werking van dit besluit niet op (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx. Daarvoor hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd. Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer W.B. van Binsbergen, van de afdeling Planadvies & Vergunningen van Waternet, telefoon 020 608 5364. Amsterdam, 9 december 2015.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen breukelen
  2. Bestuur | Organisatie en beleid