Search
Close this search box.

Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, ter hoogte van Zandpad 25 3621ND Breukelen - AGV - WN2023-006438

Redactie Breukelennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Breukelen.

Aanvraag Bestuur | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, ter hoogte van Zandpad 25 3621ND Breukelen - AGV - WN2023-006438

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet. De vergunning heeft betrekking op het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam, ter hoogte van Zandpad 25 3621ND Breukelen.Deze vergunning is verzonden op 27-11-2023.Inzien van de stukkenAls u de bijlagen wilt inzien, kan dat. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar ondersteuningvth@waternet.nl. Vermeld dan uw zaaknummer WN2023-006438.Bezwaar indienenU kunt bezwaar indienen tegen de verleende vergunning. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na genoemde datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.Het indienen van een bezwaar kost geen geld.U kunt een bezwaar schriftelijk indienen. Het kan ook digitaal via dit formulier: https://www.agv.nl/aanvragen/waterschapsloket/beroep-en-bezwaar/bezwaar-tegen-beslissing-bestuursorgaan.Een schriftelijk bezwaarschrift moet worden gericht aan:Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste:-de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;-en dagtekening (datum) en handtekening;-een omschrijving van de beschikking inclusief vermelding van zaaknummer, waartegen het bezwaar is gericht;-de gronden (motivering) van het bezwaar.Voorlopige voorziening treffenDe vergunning treedt in werking na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend, ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl. Daarvoor hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.Hebt u vragen over dit onderwerp?Neem dan contact op met klantenservice Waternet, telefoonnummer 0900-9394 (normale belkosten). Als u daarbij het zaaknummer vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Breukelen
  2. Bestuur | Organisatie en beleid

Bekijk meer bekendmakingen